Обратная связь

Ключевые слова

Проведение мероприятия с

по

Страна

Город

Тип мероприятия

Тематика

* Для выбора нескольких тематик используйте зажатую клавишу CTRL

Наукометрические базы данных

* Для выбора нескольких тематик используйте зажатую клавишу CTRL

Форма участия

Сортировать по

Міжнародна науково-практична кон­фе­ренція «Ерделівські читання»

Добавить в избранное

kino-tele-iskusstva
55

Дата проведения:

15 октября 2020 - 16 октября 2020

Место проведения:

м. Ужгород, Україна

Язык:

українська, російська, англійська, чеська, угорська, польська, румунська

О мероприятии

Мета проведення заходу: передбачається розширення мережі ви­став­кової, науково-творчої діяльності, у чому помітну роль відіграє що­річ­на Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання», за результатами якої щороку видається збірник наукових праць «Вісник Закарпатської ака­демії мистецтв». Така робота дає можливість на Закарпатті формувати нау­ко­вий центр з вивчення проблем образотворчого, декоративно-при­клад­но­го мистецтва, дизайну та художньої освіти в області, Україні і Централь­ній Європі; розглядати її в контексті світових інтеграційних процесів, що спри­яє збереженню і розвитку однієї з п’яти унікальних художніх шкіл Ук­ра­їни.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

- вивчення та введення в науковий обіг творчої спадщини засновників художньої школи Закарпаття та їх учнів;
- організація наукових досліджень в галузі декоративно-прикладного мис­тецтва За­кар­паття у співпраці з музеями України, Словаччини, Чехії, Угор­щини та Румунії;
- координація зусиль науково-педагогічних працівників Закарпат­сько­ї академії мистецтв та місцевих органів влади у справі збереження пам’яток архітектури, писемності та образотворчого мистецтва;
- залучення молодих науковців до вивчення мистецтва та художньої освіти в контексті сучасних мистецтвознавчих теорій як в Україні, так і в Європі.
- вивчення досвіду викладання мистецьких дисциплін в провідних художніх закладах України та сусідніх країн.

Працюють такі секції:

- Мистецтвознавство та культура.
- Педагогіка та мистецька освіта.
- Сучасний художній процес: актуальні проблеми образотворчого, декоративно-прикладного ми­с­­те­цтва і дизайну.

Технічні вимоги до оформлення друкованих матеріалів

Обсяг статті — не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками — 1,5).

Послідовність структурних елементів:

1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими.

5. Виклад основного матеріалу — за вимогами:

– постановка проблеми,

– аналіз останніх досліджень та публікацій,

– мета,

– виклад основного матеріалу,

– висновки та перспективи дослідження,

– література та джерельна база,

– references.

Береги — по 2 см з кожної сторони.

Текст набирається без переносів.

Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3:27], для зазначення діапазону сторінок — [3:25–27], номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою — [2:16, 25], номери джерел розділяються крапкою з комою — [3:25; 7:32–33;] або [4; 7; 12].

До статті можна включати графічні матеріали — рисунки (надавати окремими файлами), таблиці та ін. Фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tif, cdr. Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву.

6. Анотації та ключові слова (обсяг 700-800 знаків (для української) і 2500-3000 (для англійської) та 5-7 ключових слів після кожної анотації відповідними мовами).

Текст анотації друкується звичайним шрифтом (Times New Roman, шрифт 12) через один інтервал. Перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідно українською, російською, англійською мовами; анотації англійською повинні бути:

- інформативними (не включати загальних слів);

- оригінальними (не калькований переклад);

- змістовними (відображати основний зміст статті та результати дослідження);

- «англомовними», тобто написаними якісною англійською мовою. Категорично не дозволяється використання програм перекладачів та автоматизованих засобів перекладу.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.

Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог!

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

Организаторы

За­кар­патська академія мистецтв

Форма участия

очна, заочна

Наукометрические базы данных

Контактная информация

Закарпатська академія мистецтв, вул. Волошина, 37, м. Ужгород, Україна, 88000
usа.uzhgorod@i.ua
факс +380312616128
Контактні телефони:
+380505785742 Наталія Йосифівна Ребрик (проректор)
+380312613033 Марина Іванівна Софілканич (приймальна)

Дополнительно

Сайт конференции

Количество дней до конца подачи заявки

0

Заявки принимаются до 15 сентября 2020

Распечатать